KASAM = Känsla av sammanhang

En KASAM-undersökning består av tre delar:

M – som står för hur meningsfullt man upplever sitt liv.

B – som står för hur begriplig man tycker att tillvaron är.

H – som står för hanterbarhet dvs. hur man upplever sina möjligheter att påverka.

Dessa tre bildar tillsammans förutsättningarna för den grundläggande ”känslan av sammanhang” vi bär med oss i livet. KASAM är ett förhållningssätt som uttrycker i vilken utsträckning man har en varaktig och genomträngande känsla av tillit till sin egen förmåga att möta livets olika skiften. KASAM har därmed en stark koppling till upplevt välbefinnande och hälsa.

Genomsnittet för friska personer ligger runt 140 poäng (teoretisk variationsvidd är 29-203 p). Över 160 p är en KASAM-stark person och under 120 är en svag.

KASAM på Arlövsgårdens HVB

Vi gör KASAM med alla ungdomar som placeras på Arlövsgårdens HVB. Därefter görs KASAM-undersökningar var sjätte månad för att mäta förändringen över tid. KASAM görs även när ungdomen avslutar sin placering på Arlövsgårdens HVB.

Resultaten kan analyseras både individuellt samt på gruppnivå. Det individuella resultatet används i planeringen av ungdomens fortsatta vård och insatser. En analys av resultaten på gruppnivå gör vi av kvalitetssyfte.

Ungdomar som placeras på Arlövsgårdens HVB kan ha olika värden på sin KASAM. Det mönster vi sett är att ungdomar generellt har ett lägre värde när de flyttar in, i jämförelse med när placeringen på Arlövsgårdens HVB avslutas

KASAM-resultat

2021

2020

2019

2018

Analys & fokusområden

KASAM-analys på gruppnivå

KASAM genomförs med alla ungdomar placerade på Arlövsgårdens HVB. Resultaten visar att de ungdomar som varit placerade i mindre än sex månader har ett lägre KASAM-värde än de ungdomar som varit placerade mer än sex men mindre än tolv månader. De ungdomar som varit placerade på Arlövsgårdens HVB under mer än tolv månader har ytterligare högre medelvärde.

KASAM-analys på individnivå

Ungdomar som placerats på Arlövsgårdens HVB har ofta haft svårt att hantera sina känslor och skattar generellt lågt i hanterbarhet (H). Efter att de har varit placerade på Arlövsgårdens HVB under mer än sex månader ser man tydligt hur hanterbarheten förbättrats hos ungdomen samt att skattningen för detta område har ökat markant mer än för begriplighet (B) och meningsfullhet (M).

En annan tydlig trend i de KASAM-undersökningar som gjorts är att de ungdomar som hade en meningsfull fritid och en välfungerande skolgång hade betydligt högre värden på såväl begriplighet (B) som meningsfullhet (M).

Fokusområden för ökade KASAM-resultat

Arlövsgårdens HVB jobbar med individuella genomförandeplaner baserade på BBIC (Barns behov i centrum) vilket innebär att vi lägger fokus på känslo- och beteendemässig utveckling, hälsa, utbildning, identitet, familj och sociala relationer, socialt uppträdande samt förmåga att klara sig själv.

Med utgångspunkt i ovanstående KASAM-resultat är årets fokusområden för all personal bestämda till: extra fokus på ungdomars skolgång, samt att tydliggöra delmål och öka tillhörigheten i ungdomarnas process på Arlövsgårdens HVB, vilket konkret innebär att få ungdomarna än mer delaktiga i sina genomförandeplaner. Dessa fokusområden görs för att öka såväl begripligheten som meningsfullheten för våra placerade ungdomar.