Juli 2018


Resultat KASAM juli 2018

En KASAM-undersökning består av tre delar: M – som står för hur meningsfullt man upplever sitt liv, B – som står för hur begriplig man tycker att tillvaron är, samt H – som står för hanterbarhet dvs. hur man upplever sina möjligheter att påverka.

Dessa tre bildar tillsammans förutsättningarna för den grundläggande ”känslan av sammanhang” vi bär med oss i livet. KASAM är ett förhållningssätt som uttrycker i vilken utsträckning man har en varaktig och genomträngande känsla av tillit till sin egen förmåga att möta livets olika skiften. KASAM har därmed en stark koppling till upplevt välbefinnande och hälsa.

Genomsnittet för friska personer ligger runt 140 poäng (teoretisk variationsvidd är 29-203 p). Över 160 p är en KASAM-stark person och under 120 är en svag.

KASAM på Arlövsgårdens HVB

Vi gör KASAM med alla ungdomar som placeras på Arlövsgårdens HVB. Därefter görs KASAM-undersökningar var sjätte månad för att mäta förändringen över tid. KASAM görs även när ungdomen avslutar sin placering på Arlövsgårdens HVB.

Resultaten kan analyseras både individuellt samt på gruppnivå. Det individuella resultatet används i planeringen av ungdomens fortsatta vård och insatser. En analys av resultaten på gruppnivå gör vi av kvalitetssyfte.

Ungdomar som placeras på Arlövsgårdens HVB kan ha olika värden på sin KASAM. Det mönster vi sett är att ungdomar generellt har ett lägre värde när de flyttar in, i jämförelse med då placeringen på Arlövsgårdens HVB avslutas.