Definition av sammanbrott

Placeringen har avslutats på ett sådant sätt att det är uppenbart att detta inte är vad man hade tänkt sig från socialtjänstens sida. Avbrott, så som återfall eller avvikelse som inte lett till utskrivning ska inte betraktas som sammanbrott.

Hur har det sett ut för Arlövsgårdens HVB?

Arlövsgårdens HVB har varit verksamt sedan november 2014. Under de första åren lärde vi oss mycket om hur ett sammanbrott uppstår. Det stod klart att den information vi samlade in vid inskrivningstillfället var avgörande för hur stor risk det skulle bli för ett sammanbrott. När vi fick detaljerad information inför en placering kunde vi förebygga genom att anpassa såväl innehållet i vården som graden av bemanning som skulle behövas. Det blev också tydligt att ansvaret för att få denna tydliga bild inför en placering landar mer på oss som mottagande verksamhet än på placerande kommun.

Så hur har det då sett ut?

2015 hade vi 2 sammanbrott = 22%
2016 hade vi 0 sammanbrott = 0%
2017 hade vi 1 sammanbrott = 8%
2018 hade vi 2 sammanbrott = 10%
2019 hade vi 0 sammanbrott = 0%
2020 fram till 21/3 0 sammanbrott = 0%

Varför vände det 2019?

Varje år har ledningsgruppen minst tre heldagskonferenser där vi utvärderar vår verksamhet. En större tvådagarskonferens med helårsutvärdering och en endagskonferens med halvårsavstämning. Ledningsgruppen består av VD, föreståndare, biträdande föreståndare/familjebehandlare samt samordnare. Även våra teamledare deltar i delar av konferenserna. Inför konferenserna sätter jag som VD upp nya prioriterade mål för året.

Under de första 4 åren fram till sommaren 2018 var jag som ägare/VD även föreståndare och som följd av det handlade våra ledningskonferenser mer om den dagliga driften. Allt från personalfrågor som rekrytering/introduktion till rutiner för att efterleva våra ledningssystem avhandlades. Sommaren 2018 rekryterades en föreståndare som lade fokus just på den dagliga driften och jag som VD fick tid att lyfta blicken mot mer långsiktiga mål som inte bara handlade om utbildningssatsningar. De tre första målen blev att få saker gjorda inom en planerad tidsram, inga sammanbrott samt ingen ogiltig skolfrånvaro. För en utomstående kanske det känns som självklara prioriteringsmål men i en verksamhet där dagarna slukas av 1000 frågor och situationer som måste lösas så krävs en extra satsning för att enskilda mål ska genomgripande genomsyra verksamheten.

När det gäller målet att vi inte ska ha några sammanbrott krävdes att vi många gånger diskuterade igenom vårt ansvar med alla i arbetslaget. Det krävs att alla har samma ideologi, när ungdomen bor hos oss är det vi som är dennes ställföreträdande föräldrar och vi är

rustade för att inte behöva ge upp om hen. Vår personal, till skillnad från föräldrar, går hem och återhämtar sig även efter tuffa dagar. Våra behandlare är utbildade och tränade i lågaffektivt bemötande och har strategier för utåtagerande beteende. Det är ledningens ansvar att se till att vi är tillräckligt många att kunna följa barnen i deras behov. Ibland behövs mer personer helt enkelt. För att vända en negativ spiral för en ungdom krävs att hela vuxenvärlden runt om hen är enade i målet med placeringen. Och ungdomen får aldrig känna sig oönskad.

Har Arlövsgårdens HVB då inga placeringar som avslutats innan ungdomen är färdigbehandlad?

Jo, visst händer det. Om det under behandlings gång uppkommer ett nytt behov som inte tidigare varit känt. Tex kan svår psykisk ohälsa debutera i tonåren och då kan det hända att placerande socialsekreterare måste ta ställning till om ungdomen behov ska tillgodoses av en verksamhet som har den målgruppen. Arlövsgårdens HVB säger då inte upp platsen utan för en diskussion med socialsekreteraren om hur vi gemensamt går vidare för att ungdomen ska få rätt hjälp. En flytt till annan insats ska vara välplanerad och förberedd den utsträckning det går. En välplanerad utflytt är inget sammanbrott.

Skulle det visa sig att en nyligen placerad ungdom hade ett oupptäckt missbruk som inte stannar vid att ha testat droger vid enstaka tillfällen då uppstår samma situation. Vi för en dialog med placerande socialsekreterare om hur ungdomen ska få rätt insats och planerar noga för att det ska bli bra. Men återigen, vi kastar inte ut någon ungdom oplanerat.

För information och placering ring placeringsansvarig på 0760-27 93 33

Hitta hit

Hela Arlövsgården består av flera olika hus och verksamheter. Väl framme vid Arlövsgården följer du vägen förbi de första stora husen. Längst ner på vägen svänger du vänster och efter bara några meter har du vår parkeringsplats på höger sida, bredvid en hästhage. Välkommen in i huvudentrén med grön dörr!